+ 386 5 640 24 23
mars.konto@siol.net

Začasno in občasno delo upokojencev 0

Posted on 22, October 2013

in Category Računovodski servis


S 1. 7. 2013 se začnejo uporabljati določbe o začasnem in občasnem delu upokojencev. Delo upokojencev ureja novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je bil objavljen v Uradnem listu 13. 3. 2013.

Začasno in občasno delo upokojencev/racunovodski servis Upokojenci lahko  začasno ali občasno delo opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela mora vsebovati naslednje obvezne podatke:

– naziv, sedež, matično in davčno številko delodajalca,

– ime, priimek, rojstni datum, matično  in davčno številko upravičenca,

– vrsto dela, ki  bo opravljeno kot začasno ali občasno delo,

– obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,

– podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,

– datum sklenitve pogodbe,

– urno postavko za opravljeno delo in

– predviden skupen znesek dohodka.

Do začasnega ali občasnega dela po tem zakonu je upravičena oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca. Po tem zakonu pa pogodbe o začasnem in občasnem delu niso upravičene sklepati osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pridobile pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, in sicer v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela,  torej osebe, ki so delno upokojene.

Začasno in občasno delo je omejeno na 60 ur v koledarskem mesecu, neizkoiščenih ur pa ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec. Urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 €, dohodek za opravljeno začasno in občasno delo pa na letni ravni ne sme presegati 6.300,00 €. Minimalna urna postavka in maksimalni letni dohodek se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Upravičenec lahko sklene pogodbo o začasnem in občasnem delu z več delodajalci hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

Predpisane so tudi omejitve za opravljanje začasnega ali občasnega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu. Te so:

– pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v nadaljnjem besedilu: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje od enega do vključno deset delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela.

Izjeme so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, ki lahko presežejo mesečne omejitve glede opravljenih delovnih ur, vendar ne več kot dvakratnik ur opravljenega začasnega ali občasnega dela glede na število zaposlenih delavcev.

Tudi delodajalec, ki zaposluje več kot 1.250 zaposlenih, lahko na podlagi vloge, ki jo odobri ministrstvo, pristojno za delo, po predhodnem posvetovanju z drugimi socialnimi partnerji za največ tri mesece v koledarskem letu sklene pododbo o začasnem in občasnem delu za večje število ur, kot je določeno v zakonu, vendar ne več kot 1.500 ur v koledarskem mesecu.

Delodajalec mora  za upravičenca voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Delodajalec mora zagotoviti dohodek na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu do 18. dne v naslednjem mesecu.  Kadar je v koledarskem mesecu opravljenih manj kot deset ur začasnega ali občasnega dela in upravičenec začasno ali občasno delo v naslednjem mesecu nadaljuje pri istem delodajalcu, lahko delodajalec združi dohodek obeh mesecev , vendar najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.

0 Comments